Pravidla

Co můžete očekávat vy, rodiče a žáci:

 • školu s rozsáhlou výukou angličtiny
 • školu rodinného typu s kvalitním a léty prověřeným psychosociálním klimatem
 • školu s vysokými požadavky na vzdělání i výchovu
 • školu s pevnými pravidly a řádem, (důslednost ve výchově, dodržování pravidel a etických principů)
 • školu s křesťanskými principy morálky
 • školu otevřenou
 • školu tradiční, která vychází z osvědčených metod, způsobů a forem vzdělávání a výchovy
 • školu s křesťanskou výchovu
 • možnost konzultací s učiteli, výchovnou poradkyní, preventistou...
 • školu zdravou; pohybově rekreační režim na hřištích v době odpolední přestávky
 • práci s individuálně integrovanými žáky
 • práci a spolupráci s talentovanými žáky
 • individuální vzdělávací plány pro žáky talentované a orientované ve sportu a uměleckých oborech
 • vstřícnost učitelů vymezenou náročností a uplatněním náročné lásky vůči žákům
 • rovný přístup k žákům a dodržování pravidel fair play
 • otevřenost a pravdivost informací o žácích od učitelů, a to vždy se zájmem napomoci

Co naopak v žádném případě neočekávejte:

 • benevolenci k nepořádku a nedodržování pravidel slušného chování a jednání
 • shovívavost k rasové a národnostní nenávisti
 • shovívavost k projevům sociální nadřazenosti (žáci jsou si u nás rovni!)
 • zakrývání a shovívavost k tendencím psychického a fyzického nátlaku
 • benevolenci k hrubosti a vulgaritám
 • toleranci k ničení a poškozování majetku školy, spolužáků
 • přístup k žákům, který by souvisel s úlevami

Co očekáváme my, pedagogičtí pracovníci:

 • slušné, vstřícné a otevřené jednání ze strany rodičů
 • podporu učitelů při jejich konání a důvěru ze strany rodičů
 • klid, zodpovědnost a nadhled při řešení eventuálních výchovných a vzdělávacích problémů žáků
 • shodné směřování výchovy ve škole a náročnou lásku ze strany rodičů
 • vytváření co možná nejkrásnějšího podpůrného prostředí rodiny pro děti